Rejestracja
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 2015

I.    Postanowienia ogólne
1.    Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego 2015, którego Organizatorem jest Omega Communication Dorota Sapija z siedzibą przy ul. Puławskiej 12/7; 02-566 Warszawa
2.    Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator: Omega Communication Dorota Sapija z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 12/7, 02-566 Warszawa,
Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna składająca deklarację uczestnictwa w Konferencji przez rejestrację elektroniczną,
Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi promocyjne zgodnie
z cennikiem Pakietów Partnerskich,
Potwierdzenie udziału: komunikat wraz z fakturą Pro Forma wysłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez formularz online,
Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego 2015: płaszczyzna prezentacji najnowszych trendów w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa maszyn
i urządzeń. Konferencja adresowana jest do projektantów maszyn, służb BHP i osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji. Konferencja odbędzie się w dniach  26-27.11.2015, Solec Zdrój, Hotel Malinowy Raj

II.    Warunki uczestnictwa
1.    Wypełnienie  formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie
z niniejszym Regulaminem. Powoduje także powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
2.    Uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia 25.11.2015 roku.
3.    Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
5.    Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. No 101, poz.926 z późn. zm.).
6.    Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i/lub upoważniony przez niego podmiot: Klub Paragraf 34  oraz Siemens sp. z o.o. w celu organizacji Konferencji/lub marketingu bezpośredniego, związanego z przesyłaniem informacji i materiałów promocyjnych. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych po zakończeniu Konferencji.
7.    Uczestnik poprzez formularz rejestracji wybiera z dostępnych rodzajów uczestnictwa pakiet konferencyjny.
8.    Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem przesłania zgłoszenia.
9.    Weryfikacja zgłoszenia przez Organizatora skutkuje wysłaniem drogą elektroniczną potwierdzenia udziału w Konferencji, którym jest wiadomość z załączoną fakturą Pro Forma.
10.    Każdy zarejestrowany uczestnik ma zagwarantowane materiały konferencyjne, wyżywienie, atrakcje integrujące oraz zakwaterowanie zgodnie z wybranym rodzajem uczestnictwa.
11.    Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów Konferencji


III.    Płatności
1.    Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji.
2.    Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 590PLN netto (+23% VAT) w przypadku wyboru uczestnictwa z noclegiem w pokoju jednoosobowym,  490 PLN netto (+23% VAT) w przypadku uczestnictwa z noclegiem w pokoju dwuosobowym oraz 300 PLN netto (+23% VAT) w przypadku uczestnictwa bez noclegu. .
3.    Płatność powinna być wykonana przelewem w terminie określonym na fakturze pro forma.
4.    Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora: 89 2130 0004 2001 0197 5515 0003; Volkswagen Bank Polska S.A.
5.    Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Organizatora,  Organizator przekaże Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej na adres email wskazany w formularzu rejestracji fakturę VAT.
6.    Przeliczanie stawek PLN na EUR dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP z dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Uczestnika.
7.    Terminowe dokonanie płatności wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem uczestnictwa w Forum Konferencji.


IV.    Rezygnacja z uczestnictwa
1.    Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w wysokości 50% wpłaconej kwoty w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 5 listopada 2015.
2.    W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konferencji 5 listopada 2015 poniesione koszty uczestnictwa nie są zwracane.
3.    Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: paragraf34@communication.pl . Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

V.    Ochrona danych osobowych
1.    Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie funkcjonowania formularza rejestracji oraz po tym terminie
w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
2.    Za zgodą Uczestnika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz Partnerów współpracujących z Organizatorem w ramach Konferencji.
3.    Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.

VI.    Postanowienia końcowe
1.    Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015.

Partner Merytoryczny

 

Partner Technologiczny

 

Partnerzy Instytucjonalni

 

Partnerzy Konferencji

 

     
 
                        
     
 
 

Strategiczny Partner Medialny

 Partnerzy Medialni

    
 

Klub Paragraf 34 to forum służące wymianie informacji w środowisku osób zawodowo związanych z bezpieczeństwem maszyn pracujących w przemyśle. Nazwa klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Rozporządzenie to wprowadziło do prawa polskiego wymagania Dyrektywy WE i zdefiniowało minimalne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn używanych. Celem działania klubu jest podnoszenie poziomu wiedzy o wymaganiach bezpieczeństwa dotyczących maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oraz do niej wprowadzanych w środowisku pracodawców, zakładowych służb BHP, osób zajmujących się systemami zarządzania bezpieczeństwem (w tym systemami zintegrowanymi), inwestycjami oraz pracowników działów utrzymania ruchu.

Konferencja Klubu Paragraf 34 to unikalna płaszczyzna prezentacji najnowszych trendów w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Uczestnictwo w konferencji pozwala nawiązać kontakt z najważniejszymi przedstawicielami środowiska w Polsce. Podczas konferencji wystąpią autorytety o bogatym doświadczeniu, reprezentujące szanowane instytucje: praktycy i przedstawiciele środowiska akademickiego. Celem konferencji jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń. Konferencja adresowana jest do projektantów maszyn, służb BHP i osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji.